Az oldal csak portré módban használható.
Kérjük forgasd el az eszközöd!

Álalános Szerződési Feltételek

Jelen rendelkezések a Dream Vision 47 Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokra és valamennyi nyomdai termék, reklámeszköz általános értékesítési és szállítási rendjére, szerződések megkötésére és megrendelések folyamatára, bonyolítására vonatkozik. A szerződő feleket megillető jogokat és kötelezettségek általános szabályait is az ÁSZF tartalmazza.

1. AZ ÁSZF HATÁLYA

Szolgáltató: Dream Vision 47 Kft.
Székhely: 3700 Kazincbarcika Radnóti Miklós tér 18  
Adószám: 27307173-2-05. Cégjegyzékszám: 05-09-032454
Bankszámla: HUF: 11711106-20004422, IBAN: HU02117111062000442200000000 SWIFT kód: OTPVHUHB
Képviseli: Padányi József ügyvezető
Telefonszám: +36 20 292 0360  
Email: info@dv47.hu, arajanlat@dv47.hu, penzugy@dv47.hu, padanyi.jozsef@dv47.hu

Szolgáltató általvégzett tevékenységek, melyekre az ÁSZF vonatkozik:
• Digitális és/vagy ofszet nyomdai kivitelezés
• Könyvkiadói szolgáltatások  


Szolgáltató munkanapokon 9:00-tól 17:00 óráig tart nyitva.
Megrendelő minden olyan természetes, jogi, vagy jogiszemélyiséggel nem rendelkező személy, szervezet, valamint minden olyan továbbiszemély, aki a Szolgáltató által nyújtott valamely szolgáltatást igénybe kívánja venni és erre vonatkozóan a 2. pontban részletezett formában szerződés jön létre közte és a Szolgáltató között.
Jelen feltételektől a Szerződő Felek csak közösmegegyezéssel és az ÁSZF-től való eltérésre utalással térhetnek el, egyéb esetben az eltérés érvénytelen. A Szolgáltató jogosult bármikor módosítani az ÁSZF rendelkezéseit, de a módosítás tényéről a Megrendelőt legalább a változáshatályba lépése előtt 8 nappal e-mailben értesíti. A Dream Vision 47 Kft. az Általános Szerződési Feltételeit ki függeszti székhelyén, közzéteszi honlapján és csatolja keretszerződéseihez. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. január 01. napján léptek hatályba.

2. A SZERZŐDŐ FELEK KÖZTI KAPCSOLAT

A Szolgáltató a Megrendelő számára az alábbi szerződéses formák keretében nyújtja szolgáltatásait:

1. Keretszerződéses az annak alapján eseti lehívások alkalmával a kapcsolódó megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások
2. Egyediszerződés és a kapcsolódó megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások tartós, folyamatos jogviszony létrehozására
3. Egyediszerződés és a kapcsolódó megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások egyszeriteljesítést igénylő jogviszony
4. Kizárólag megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások


A 4. pont szerinti forma kivételével valamennyi fent felsoroltszerződéses jogviszony az adott szerződés felek általi aláírásával és a Megrendelő által megküldött, a Szolgáltató által pedig jóváhagyott, az adottszerződéshez kapcsolódó megrendeléssel jön létre. A 4. pont szerinti jogviszony a Megrendelő által elfogadott ajánlat és a megküldött, a Szolgáltató által jóváhagyott megrendeléssel jön létre, ezzel egy időben Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkezett változásokat, a változás bekövetkezésétől kezdődően haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül írásban (levél, e-mail) bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából vagy késedelméből eredő károkmegtérítéséért a Szolgáltató felelősségét kizárja. A Megrendelő által bárki jogosult, kivéve ha írásban erről másképpen nem rendelkezik - ajánlatkérést leadni, árajánlatot elfogadni, rendelést leadni, rendelést módosítani, a terméket átvenni az általa képviselt Megrendelő részéről, továbbá minden olyan cselekményt megtenni, amely nem igényli a szerződés módosítását. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás Szolgáltató részére történő közléséig minden, a felek közötti jogviszonyalapján a kapcsolattartó által megtett jognyilatkozat érvényes, és a Megrendelőjoghatályos jognyilatkozatának tekintendő.

3. ÁRAJÁNLAT, MEGRENDELÉS

A Megrendelő által készített írásos ajánlatkérésre a Szolgáltató árajánlatot ad. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell minden, a feladat megvalósításához szükséges információt. Nem megfelelő, hiányos, értelmezhetetlen adatszolgáltatás esetén haladéktalanul egyeztetnek a felek. A Megrendelő köteles megrendelésén a Szolgáltató teljesárajánlati számát, illetve saját megrendelés számát feltüntetni. Az egyedi megrendelésekkel kapcsolatos minden érdemi közlés(megrendelés, jóváhagyás, visszaigazolás, módosítás, észrevétel, egyéb érdeminyilatkozat) írásban történik. Írásbeli értesítésnek tekintik a felek az ajánlott levél, vagy e-mail útján történő közlést. Az email útján történőtájékoztatás csak akkor tekinthető közöltnek, ha az adott információ, dokumentum megérkezését a másik fél ugyanilyen formában visszaigazolta. A Szolgáltató a megbízás teljesítése során jogosultalvállalkozókat igénybe venni, akiknek tevékenységéért, magatartásáért ugyanúgy felel, mint a sajátjáért.

3.1. ÁRAK

A nyomdai munkák minden esetben egyedi kalkulációt igényelnek. Az árajánlatok átlagos nyomdai színterhelésre, tehát tónusnyomásranem vonatkoznak. Ezektől való jelentős eltérés esetén az ajánlati á rfelülvizsgálatának jogát fenntartjuk. Az ajánlatban szereplő árak csak a kalkulációkban szereplő termékekre és adott paraméterekre vonatkoznak. A Szolgáltató és a Megrendelő is köteles megrendelés előtt a paramétereket ellenőrizni. Az egyedikalkuláció külön sora tartalmazza az egyéb járulékos költségeket is, mint stancszerszám, klisé és egyedi kérések (pl. egyedi csomagolás) költsége. Termékdíj, proof és egyéb a megrendelt munkához kapcsolódó utólagosan felmerülő költségeket az árajánlat nem tartalmazza. Az ajánlati árak a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. A Szolgáltató árajánlataiban feltüntetett árak nettó árak, azok az ÁFA-t nem tartalmazzák. A Szolgáltató árajánlata az abban feltüntetett határidőig érvényes. Ha nincs az árajánlatban kikötött érvényességi időtartam, akkor az ajánlat 30 napig érvényes. Ezen határidő letelte után az ajánlatban foglaltak a Szolgáltatót nem kötelezik. Termékdíj: Egyes esetekben termékdíj fizetésetörvényi kötelezettség, ha reklám jellegű a kiadvány. Árajánlatunk termékdíj megállapításához külön feltüntetve tartalmazza a termék súlyát. A díjazásmértéke függ a felhasználástól, mértéke ennek megfelelően eltérő. A hatályos környezetvédelmi termékdíj törvény értelmében a bevallási kötelezettség a Szolgáltatót terheli. Törvényi előírás, hogy megrendeléskor Megrendelőnek nyilatkoznia kell a megrendelt munkáról termékdíj vonatkozásában. A nyilatkozat hitelességét a Szolgáltató nem ellenőrzi, ennek felelőssége a nyilatkozót terheli, aki elfogadja és vállalja a téves információk következményeit. A kitöltött nyilatkozatot Megrendelő köteles a munka elkészülte előtt Szolgáltató részére megküldeni, ellenkező esetben a termékdíj automatikusan rákerül a számlára. Nyilatkozat a weboldalunkon érhető el.

A könyvkiadás és könyvszerkesztés minden esetben egyedi kalkulációt igényelnek.

3.2. MENNYISÉG

A megrendelt mennyiségek lehívására és azok ellenértékének megfizetésére a Megrendelő kötelezettséget vállal. A megrendelt mennyiségtől +/- 5 % eltérés megengedett.

3.3. MINŐSÉG

A kivitelezés a Szolgáltató által ajánlatban specifikált minőségnek megfelelően történik. A nyomtatás jóváhagyott színminta vagy proof alapján történik, melyet a Megrendelő a grafikai anyag leadásával egyidejűleg biztosít a Szolgáltató részére. Ennek hiányában – Megrendelő igénye alapján – a Szolgáltató elkészíti azt, majd jóváhagyhatja a Megrendelővel. Színminta hiányában az általunk használt színprofil szerinti átlagos színterheléssel gyártunk. Ez esetben az esetleges színeltérésért Szolgáltató felelősséget nem vállal és ilyen esetben Megrendelő módosítási-, valamint kártérítési-,költség-, továbbá szavatosság vagy egyéb igénnyel nem élhet Szolgáltató felé. Színgaranciát csak a beérkező anyagból Szolgáltatónál készült „ISO Coated V2FOGRA 39” színprofillal bekalibrált digitális proof alapján tud Szolgáltató vállalni!  

3.4. GRAFIKAI ANYAG LEADÁS – OFSZET és DIGITÁLIS NYOMTATÁS

Fájlformátum: Postscriptből (.ps) disztillált kompozit PDF fájl. PDF/ X1-a szabványnak meg kell felelnie.
Színmód: Az anyagokat CMYK-színmódban kérjük leadni. Lehetőség van direkt színek alkalmazására, ahol csak a Pantone színrendszer használható.
Képi elemek, felbontás: CMYK-színmód, 1:1 méretnél 300 dpi.
Színprofil: Leadás ISO Coated Fogra 39-ben.
Kifutó, vágó- és illesztő jelek: A kifutó mértéke minimum 3 mm, füzet és könyv esetében 5 mm. Mindig kérjük a vágójelek felhelyezését, lehetőleg gépi, automatikus jeleket használva, regisztrációs színnel. A vágó-és illesztő jeleknek minden esetben a kifutón kívül kell elhelyezkedniük. Kérjük a hajtást mindig jelölni a kifutón kívül, rövid szaggatott vonallal.
Stancolás, riccelés: Stancolt vagy riccelt anyagoknál egy PDF-en belül tartalmaznia kell csak a nyomtatandó anyagot, egy külön oldalon a stanc- vagy ricc-görbét, és végül ismét egy oldalon egymásra illesztve a kettőt. A görbének minden esetben direkt színűnek kell lennie és overprintbeállításúnak. Csak egyvonalas rajz felel meg, convert curves to outlines beállítás nem használható. Többoldalas kiadványnál mindig oldalanként, lapozási sorrendben kérjük az anyagot Fontos, hogy a PDF-nek az üres oldalakat is tartalmazniuk kell A szedéstükör a vágástól minimum 3 mm-re kezdődjön Overprintet használni nem szabad, a takart objektumok nyomásnál megjelennek! Megrendelő ne használjon a speciális színeknél kitakarást, mert a RIP nem veszi figyelembe. A ricc-görbének csak egyvonalasrajz felel meg, convert curves to outlines beállítás nem használható.
Anyagleadás: online FTP-n vagy e-mailen keresztül illetve elektronikus fájlküldő rendszerben. A digitális nyomatok esetében utólagos színreklamációt Szolgáltató nem tud elfogadni. Ha a leadott anyagokban bármilyen módosítás vagy javítás szükséges a Szolgáltató szerkesztési költséget számít fel. Megrendelő az anyagokat ne montírozza előre. Nem a nyomdai leadási paramétereknek megfelelőanyagok esetében reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A fentiek csak általános paraméterek, a különböző nyomdatechnikák olykor ettől eltérő leadási paramétereket kívánnak meg. A grafikai anyag késedelmes leadása módosíthatja a vállalt szállítási határidőt. A szállítási határidő előbbiek miatti módosulásával kapcsolatban Megrendelő semmilyen kártérítési-, költség vagy egyéb igénnyel nem élhet szállító felé.

3.5. CSOMAGOLÁS

A késztermék csomagolása az áru jellegének, súlyának, méretének megfelelően történik, mely minden esetben megőrzi a becsomagolt termék minőségét, állagát. Egyedi csomagolási igényt ajánlati szinten Megrendelő köteles előre jelezni, Szolgáltató ez alapján felárat számíthat fel. Raklapos szállítás esetén az árak a raklap árát nem tartalmazzák. Megrendelői igénytől függően használunk új vagy használt raklapot. Megrendelő hasonlóminőségű csereraklapot köteles biztosítani. Csereraklap hiányában a raklap a mindenkor aktuális piaci raklap-árakon kerül leszámlázásra. A Szolgáltató a rossz, hibás, javított, nem újszerű, vagy törött raklapokat nem veszi vissza, az ilyen raklapok ellenértékének Szolgáltató részére történő megtérítésére Megrendelő kötelezettséget vállal.  

3.6. SZÁLLÍTÁS

A szállítási határidőt a Felek a megrendelés visszaigazolásában konkretizálják. Sürgősség esetén részteljesítés – felek egyeztetése alapján – megoldható, számlázás a teljes mennyiségre megtörténik. Szolgáltató értesítést küld Megrendelőnek a termék elkészültéről. A termékátadása házhozszállítással történik, a kárveszély is itt száll át a Megrendelőre. A Megrendelő, illetve megbízottja köteles szemrevételezéssel meggyőződni a termékek hibátlan állapotáról, a szállítólevél darabszámával való egyezésről. Bármilyen minőségi kétség esetén – annak tisztázásáig – a termék nem használható fel. Ha mégis felhasználásra kerül, akkor az ebből eredő többletkárért a Szolgáltatófelelősséget nem vállal.  Amennyiben a Megrendelő 30 munkanapon belül sem gondoskodik az áru átvételéről, a 30. naptári nap után a Szolgáltató jogosult a teljes időszakra felmerült raktárköltség (150 Ft/nap/rakat) kiszámlázására és a Megrendelő felszólítását követően az áru megsemmisítésére.

4. ÁRUÁTVÉTEL, REKLAMÁCIÓ, FELELŐSSÉG
4.1. MENNYISÉGI ÁTVÉTEL/REKLAMÁCIÓI

Megrendelő vagy képviselője/megbízottja az áru hiánytalan – mennyiségi – átvételét a Szolgáltató szállítólevelén aláírásával és pecsétjével igazolja. Megrendelő az esetleges mennyiségi kifogásait köteles azonnal, az átadással egyidejűleg jelezni Szolgáltató felé. A mennyiségi átvétel során a Megrendelő részéről az átvételt végző munkavállalót, megbízottat, vállalkozót, alvállalkozót, teljesítési segédet vagy egyéb közreműködőt a Megrendelő nevében eljárásra és nyilatkozattételre jogosult személynek kell tekinteni. Megrendelő az előbbiek értelmében nem élhet panasszal vagy kifogással arra hivatkozva, hogy az átvételt végző személy az átvétel körében nyilatkozattételre nem voltjogosult.

4.2. MINŐSÉGI ÁTVÉTEL/REKLAMÁCIÓI

A minőségi ellenőrzést a Megrendelő az áruátvételt követő 5 munkanapon belül köteles elvégezni. Amennyiben az áru szemrevételezéssel azonnal megállapítható minőségi hibát mutat (pl. nyilvánvaló méreteltérés, anyageltérés, sérülések, stb.), a Szolgáltató egyidejű értesítése mellett Megrendelő jogosult azonnal megtagadni a hibás tétel átvételét és azt a Szolgáltató költségére az egyeztetett címre visszaküldeni. A visszaküldés oka írásban, vagy e-mailben egyidejűleg rögzítendő. Ettől eltérő, az átvételkor nem észrevehető, de bizonyítható és dokumentált minőséghibás teljesítés esetén a Szolgáltató a bejelentett reklamációt a bejelentéstől számított 2 (kettő) munkanapon belül a helyszínen kivizsgálja. Amennyiben hibás az átvett termék, és a hiba a Szolgáltatónak felróható, a Szolgáltató vállalja a hibák soron kívüli kijavítását vagy a termék ismételt elkészítését vagy árengedményt ad Megrendelőnek. A Megrendelő becsomagolt késztermékének teljesítés helyén történő átadása után a termék további szállítása, tárolása, kezelése során keletkezett minőségi és/vagy mennyiségi problémákért, károkért a Szolgáltatónak nem áll módjában felelősséget vállalni.

4.3 FELELŐSSÉG, SZAVATOSSÁG

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy termékeit az érvényben lévő műszaki szabályozó dokumentumoknak, és belső előírásainak megfelelően állítja elő, ellenőrzi. A termékek bármilyen későbbi – 5 napon belül ki nem derülő – minőségi kifogása esetén, a rendelésigazolásban megjelölt kapcsolattartó munkatársnál lehet érvényes írásos bejelentést tenni, a teljesítés időpontjától számított 6 hónapos elévülési határidő alatt. Amennyiben a kifogás nem írásban, illetve nem a jogszabályi határidőn belül érkezik, úgy a Szolgáltató azokkal érdemben nem köteles foglalkozni, és ezek vonatkozásában a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A Szolgáltatóval szemben érvényesítetthibás teljesítési, illetve egyéb kártérítési igény esetén a követelés összege –a Ptk. 342 §. Foglaltak kivételével – legfeljebb az egyedi megrendelés értékéig terjedhet. A Szolgáltató nem felelős a Megrendelőnek felróható, vagy a Megrendelő mulasztása következtében bekövetkező károkért, így különösen:
• ellenőrzés elmulasztása,
• nem a Szolgáltató által megadott paramétereknek megfelelő anyagleadás
• próbanyomat vagy színminta hiánya
• különböző szoftverek kompatibilitási hibáiból eredő problémák figyelmen kívül hagyása,
• Megrendelőtől hibásan érkezett utasítások, megrendelési tartalmak,
• tartalmi hibák.
Szolgáltató mentesül a szállítási szerződés alapján őt terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok “vis major” következményeként állnak be. A “vis major” fogalomkörébe tartoznak mind azok az események, amelyek a szerződés létrejöttét követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívülitermészetű események, hogy azok bekövetkeztét Felek nem láthatták előre, illetve nem kerülhették el semmilyen ésszerű intézkedéssel.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK, TULAJDONJOG

A késztermék ellenértékének kiegyenlítése új Megrendelő esetében 50% előleg + 50% készpénzes vagy átutalásos fizetéssel történik, még a késztermék átadásának megkezdése előtt. Az előlegről szóló számla kiállítására a Szolgáltató a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik az előlegszámla fizetési határideje is. Amíg Megrendelő az előlegszámlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Szolgáltató nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidőautomatikusan meghosszabbodik, amennyivel az előlegszámla lejárata után egyenlíti ki Megrendelő az előlegszámlát. Visszatérő vevők esetében a Szolgáltató a Megrendelővel kötött megállapodás szerinti fizetési mód szerint számláz. Amennyiben erre a felek külön nem tértek ki, úgy az átutalásos számla teljesítési határideje: a kiállítástól számított 8 naptári nap. HUF-átutalást az alábbi bankszámlaszámára kérünk: 11711106-20004422. A számlát a Szolgáltató e-számla keretein belül küldi meg a megrendelőnek. A megállapodott fizetési határidő a tényleges teljesítés/leszállítás időpontjától kezdődik. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, úgy a Szolgáltató a vonatkozó jogszabály szerinti késedelmi kamat és költség felszámítására jogosult. A további rendelés elfogadásának feltétele a már leszállított és ki nem fizetett áru vételára 100 %-ának –készpénzben vagy átutalással történő – azonnali megfizetése. Ez esetben a Szolgáltató kérheti az aktuális rendelés bizonyos %-ának előre fizetését, illetve szigoríthatja a korábbi megállapodott fizetési határidőt. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult követelése érvényesítése érdekében követeléskezelő cég igénybevételére, melynek költsége és díja a Megrendelőt terheli. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a fentiek alapján Szolgáltató a követeléskezelő cég költségeit és díját részére kiterheli, azt, mint jogos és elismert követelést befogadja, tartja nyilván és határidőre teljesíti. Szolgáltatónak jogában áll a további szállítást fel függeszteni és a már megkötött szerződéstől – kártérítési kötelezettség nélkül – elállni, ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségét a megállapodott fizetési határidővel nem teljesíti, illetve. a Megrendelőről olyan körülmény válik ismertté, mely a fizetőképességét veszélyeztetheti. Nemfizetés esetén az áru Szolgáltatóhoz történő esetleges visszaszállíttatásának költségei a Megrendelőt terhelik.

5.1. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A Szolgáltató a vételár teljes kiegyenlítéséig az átadott/leszállított termékeken tulajdonjogát fenntartja.

6. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE  

A felek között létrejött az ÁSZF bevezető rendelkezései szerint valamely szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. A felek között létrejött szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet a felek közös megegyezésével a Megrendelő felmondásával, vagy a Szolgáltató felmondásával. A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

7. TITOKTARTÁS   

A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik, így különösen, de nem kizárólagosan a felek és/vagy azok ügyfeleinek működésére, üzletkörére, üzleti módszereire, áraira és más, a felek üzletpolitikájára és működésére vonatkozó információk, adatok, módszerek és iratok tekintetében. A felek az együttműködés során a másik félről a tudomásukra jutott információkat kizárólag a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére használják fel, harmadik személy részére nem adják tovább, minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik jogosulatlan személy ilyen információt ne szerezhessen meg. Megrendelő a megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárul viszont, hogy a szerződésre illetve rá vonatkozó adatokat a Szolgáltató az őt megillető követelések érvényesítése érdekben harmadik személynek átadja.

8. KÖNYVKIADÁS, KÖNYVSZERKESZTÉS

A könyvszerkesztési munkák, ha külön szerződés nélkül jönnek létre, akkor az alábbi szabályok az irányadók. A megrendelést a Megrendelő által elfogadott ajánlat és a megküldött, a Szolgáltató által jóváhagyott megrendeléssel jön létre, ezzel egy időben.

A könyvszerkesztés megkezdése előtt a Megrendelő előleget fizet a Szolgáltató felé. Az előlegről szóló számla kiállítására a Szolgáltató a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik az előlegszámla fizetési határideje is. Amíg Megrendelő az előlegszámlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Szolgáltató nem kezdi meg a teljesítést. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik, amennyivel az előlegszámla lejárata után egyenlíti ki Megrendelő az előlegszámlát. HUF-átutalást az alábbi bankszámlaszámára kérünk: 11711106-20004422.

Ha a Megrendelő a Szolgáltató által küldött megszerkesztett mintaoldalak és/vagy borítótervek elfogadása után el akar állni a szerződéstől, az előleg vázlatdíjjá alakul át és nem jár vissza a Megrendelő számára.

Ha külön megbízási szerződéssel jönnek létre, akkor az abban foglaltak szerint kell eljárni.

9. JOGVITA

Szolgáltató és Megrendelő minden intézkedést megtesz azon viták és nézeteltérések tárgyalással történő békés rendezésére, melyek jelenszerződés teljesítésével kapcsolatban felléphetnek. A jelen szerződésben nemszabályozott kérdésekre a magyar Ptk. szabályai az irányadók. Amennyiben a Felek nem tudnak megegyezésre jutni, a szerződéssel kapcsolatos minden vitával és nézeteltéréssel kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerinti illetékességű Bírósághoz fordulnak vitájuk rendezése céljából.